Οι 27 ενέκριναν την έναρξη των συζητήσεων για τη μεταβατική περίοδο και την μελλοντική σχέση ΕΕ- ΗΒ

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρέτισε...
Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρέτισε την πρόοδο που επιτεύχθηκε κατά την πρώτη φάση των διαπραγματεύσεων για το Brexit και αποφάσισε να δώσει το πράσινο φώς για την έναρξη των διαπραγματεύσεων της 2ης φάσης που αφορά τη μεταβατική περίοδο και το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ και περιγράφεται στο κείμενο των συμπερασμάτων της Συνόδου.

Οι 27, που συνεδρίασαν το μεσημέρι της Παρασκευής υπό τη σύνθεση που προβλέπει το άρθρο 50 της ΣΛΕΕ, με κείμενο συμπερασμάτων που υιθέτησαν καλούν τον διαπραγματευτή της Ένωσης και το Ηνωμένο Βασίλειο "να ολοκληρώσουν τις εργασίες για όλα τα θέματα απόσυρσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί κατά την πρώτη φάση, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2017, για την εδραίωση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων και την έναρξη συντάσσοντας τα σχετικά μέρη της συμφωνίας απόσυρσης".

Υπογραμμίζουν δε, ότι οι διαπραγματεύσεις στη δεύτερη φάση "μπορούν να προχωρήσουν μόνο εφόσον όλες οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν κατά την πρώτη φάση γίνονται σεβαστές πλήρως και μεταφράζονται πιστά σε νομικούς όρους το συντομότερο δυνατό".

Όσον αφορά τη μεταβατική περίοδο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει την πρόταση που υπέβαλε το Ηνωμένο Βασίλειο για μια μεταβατική περίοδο περίπου δύο ετών και συμφωνεί να διαπραγματευτεί μια μεταβατική περίοδο που θα καλύπτει ολόκληρο το κεκτημένο της ΕΕ, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο ως τρίτο κράτος δεν συμμετέχει πλέον ούτε θα διορίζει, ούτε θα εκλέγει μέλη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, ούτε και θα συμμετάσχουν στη λήψη αποφάσεων των οργάνων, οργανισμών και οργανισμών της Ένωσης.

"Αυτές οι μεταβατικές ρυθμίσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν μέρος της συμφωνίας απόσυρσης, πρέπει να είναι προς το συμφέρον της Ένωσης, σαφώς καθορισμένες και με ακρίβεια περιορισμένο χρονικό διάστημα", αναφέρουν οι 27.

Για να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού που βασίζονται στους ίδιους κανόνες που ισχύουν σε ολόκληρη την ενιαία αγορά, οι αλλαγές στο κεκτημένο που έχουν θεσπιστεί από τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς, τα γραφεία και τους οργανισμούς της ΕΕ θα πρέπει να εφαρμόζονται τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην ΕΕ, προβλέπεται συγκεκριμένα.

Θα ισχύουν επίσης όλα τα υφιστάμενα νομικά, δημοσιονομικά, εποπτικά, δικαστικά και εκτελεστικά μέσα και δομές, συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξακολουθήσει να συμμετέχει στην τελωνειακή ένωση και στην ενιαία αγορά (με τις τέσσερις ελευθερίες) κατά τη διάρκεια της μετάβασης, θα πρέπει να εξακολουθήσει να συμμορφώνεται με την εμπορική πολιτική της ΕΕ, να εφαρμόζει δασμούς της ΕΕ και να εισπράττει δασμούς της ΕΕ να διασφαλιστεί ότι όλοι οι έλεγχοι της ΕΕ εκτελούνται στα σύνορα έναντι άλλων τρίτων χωρών.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει εκ νέου την επιθυμία του να καθιερώσει στενή εταιρική σχέση μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου και θα είναι έτοιμη να προχωρήσει σε προκαταρκτικές και προπαρασκευαστικές συζητήσεις με στόχο να εντοπίσει μια γενική κατανόηση του πλαισίου για τη μελλοντική σχέση , μόλις εγκριθούν για το σκοπό αυτό πρόσθετες κατευθυντήριες γραμμές.

Η Ένωση σημειώνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε την πρόθεσή του να μην συμμετέχει πλέον στην τελωνειακή ένωση και στην ενιαία αγορά μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα διορθώσει την προσέγγισή του όσον αφορά την εμπορική και οικονομική συνεργασία στην προκειμένου να διασφαλιστεί η ισορροπία των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, να διατηρηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού, να αποφευχθεί η ανατροπή των υφιστάμενων σχέσεων με άλλες τρίτες χώρες και να τηρηθούν όλες οι άλλες αρχές που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές της 29ης Απριλίου 2017, ιδίως η ανάγκη για τη διατήρηση της ακεραιότητας και της εύρυθμης λειτουργίας της ενιαίας αγοράς.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τέλος επαναβεβαιώνει την ετοιμότητά του να δημιουργήσει εταιρικές σχέσεις σε τομείς που δεν έχουν σχέση με το εμπόριο και την οικονομική συνεργασία, ιδίως με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διεθνούς εγκλήματος, καθώς και με την ασφάλεια, την άμυνα και την εξωτερική πολιτική.