Από Δευτέρα οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς της Αθήνας, παιδιών που θα φιλοξενηθούν για πρώτη φορά

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι.

Αρχίζει από τη Δευτέρα 14 Μαΐου η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στην ιστοσελι?δα του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (ΔΒΑ) του δήμου Αθηναίων (www.dbda.gr) για εγγραφε?ς παιδιω?ν που θα φιλοξενηθου?ν για πρω?τη φορα? στους παιδικου?ς σταθμου?ς του δήμου Αθηναίων.

Θα διαρκέσει ε?ως την Πε?μπτη 31 Μαϊου. Καταληκτικη? ημερομηνι?α για την αποστολη? δικαιολογητικω?ν ορι?ζεται η Παρασκευη? 1η Ιουνίου, βα?σει απο?δειξης ταχυδρομει?ου η? εταιρι?ας ταχυμεταφορα?ς (courrier). Τα δικαιολογητικα? θα αποστε?λλονται ταχυδρομικα? η? με εταιρει?α ταχυμεταφορα?ς (courrier) στη διευ?θυνση: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Τμη?μα Επιλογη?ς Αιτη?σεων & Παρακολου?θησης εγγραφω?ν, Ρο?δου 181 & Σερη?νου, Αθη?να 10443.

Για περιπτώσεις γονέων οι οποίοι δεν ε?χουν προ?σβαση σε ηλεκτρονικο? υπολογιστη? και δεν δυ?νανται να υποβα?λουν ηλεκτρονικα? την αι?τηση εγγραφη?ς του παιδιου? τους, μπορου?ν να απευθυ?νονται στην Κεντρικη? Υπηρεσι?α του Δ.Β.Α., Τμη?μα Επιλογη?ς Αιτη?σεων & Παρακολου?θησης εγγραφω?ν, Ρο?δου 181 & Σερη?νου, Σεπο?λια, 4ος ο?ροφος, τις εργα?σιμες ημε?ρες και απο? 08.00 ε?ως 15.00, κατα? την περι?οδο υποβολη?ς των αιτη?σεων εγγραφη?ς παιδιω?ν

Δικαιολογητικα?

Α) Πιστοποιητικο? οικογενειακη?ς κατα?στασης (ε?κδοσης τελευται?ου εξαμήνου) και ο?που αυτο? δεν ει?ναι εφικτο?, ληξιαρχικη? πρα?ξη γε?ννησης του παιδιου?, η?/και ληξιαρχικη? πρα?ξη συμφω?νου συμβι?ωσης. Σε περι?πτωση που προσκομισθει? πιστοποιητικο? σε α?λλη γλω?σσα πλην της ελληνικη?ς, το πιστοποιητικο? συνοδευ?εται απαραι?τητα απο? επι?σημη μετα?φραση.

Η ληξιαρχικη? πρα?ξη γε?ννησης του παιδιου? γι?νεται δεκτη? για τις περιπτω?σεις που η αδυναμι?α προσκο?μισης πιστοποιητικου? οικογενειακη?ς κατα?στασης αποδεικνυ?εται απο? επι?σημα ε?γγραφα.

Β) Βεβαι?ωση υγει?ας του παιδιου? (το ε?ντυπο χορηγει?ται απο? την Υπηρεσι?α η? ει?ναι διαθε?σιμο στην ιστοσελι?δα του Δ.Β.Α.), συμπληρωμε?νη και υπογεγραμμε?νη απο? Παιδι?ατρο, καθω?ς και αντι?γραφο του βιβλιαρι?ου υγει?ας του με τα εμβο?λια που προβλε?πονται κα?θε φορα? ανα?λογα με την ηλικι?α του παιδιου?. Επι?σης, αποτελε?σματα φυματιοαντι?δρασης Mantoux, ο?πως κα?θε φορα? προβλε?πεται απο? το Εθνικο? Προ?γραμμα Εμβολιασμω?ν.

Γ) Αντι?γραφο εκκαθαριστικου? σημειω?ματος εφορι?ας του τρε?χοντος οικονομικου? ε?τους. Σε περι?πτωση που δεν ε?χει γι?νει η εκκαθα?ριση της δη?λωσης, θα υποβα?λλεται αντι?γραφο της δη?λωσης φορολογι?ας εισοδη?ματος (Ε1) του τρε?χοντος οικονομικου? ε?τους. Ο?σοι γονει?ς δεν ε?χουν υποβα?λλει φορολογικη? δη?λωση κατα? το χρονικο? δια?στημα των αιτη?σεων εγγραφη?ς, θα πρε?πει να ταχυδρομη?σουν το εκκαθαριστικο? τους σημει?ωμα στην Κεντρικη? Υπηρεσι?α του Δ.Β.Α το αργο?τερο με?χρι 30/06/2018.

Δ) Υπευ?θυνη Δη?λωση ο?τι τα προσκομιζο?μενα απλα? αντι?γραφα ει?ναι ακριβη? αντι?γραφα των πρωτοτυ?πων.

Ε) Ειδικα? δικαιολογητικα? ανα? περι?πτωση (αφορου?ν και τους δυ?ο γονει?ς):

α) Για εργαζο?μενους:

- Στον ιδιωτικο? τομε?α, απαιτει?ται προ?σφατη βεβαι?ωση εργοδο?τη ο?τι ο γονε?ας ει?ναι εργαζο?μενος η? προ?κειται να εργαστει? εντο?ς μηνο?ς απο? την υποβολη? της αι?τησης εγγραφη?ς, με προσδιορισμο? του υ?ψους των αποδοχω?ν του και ε?νσημα/εργο?σημα του πρω?του τριμη?νου του τρε?χοντος ε?τους η? αντι?γραφο αναγγελι?ας προ?σληψης της αιτου?σας/του αιτου?ντος η? της συ?μβασης μαζι? με το ε?ντυπο Ε4 (ετη?σιος πι?νακας προσωπικου?).

- Στο Δημο?σιο, την Τοπικη? Αυτοδιοι?κηση η? τα ΝΠΔΔ αυτω?ν, απαιτει?ται προ?σφατη βεβαι?ωση εργασι?ας η? βεβαι?ωση ο?τι προ?κειται να εργαστει? εντο?ς μηνο?ς απο? την υποβολη? της αι?τησης εγγραφη?ς, με προσδιορισμο? του υ?ψους των αποδοχω?ν του.

β) Για ελευ?θερους επαγγελματι?ες:

- Ο?σοι ει?ναι αυτοαπασχολου?μενοι εκτο?ς πρωτογενη? τομε?α, απαιτει?ται: α) Αντι?γραφο της Δη?λωσης Ενα?ρξεως Επιτηδευ?ματος στην Δ.Ο.Υ. η? βεβαι?ωση ασφαλιστικου? φορε?α ο?τι ε?χουν καταβληθει? η? ρυθμιστει? εισφορε?ς. β) Υπευ?θυνη δη?λωση του Ν. 1599/86 περι? μη διακοπη?ς της α?σκησης του επιτηδευ?ματος.

- Ο?σοι ει?ναι αυτοαπασχολου?μενοι στον πρωτογενη? τομε?α, απαιτει?ται βεβαι?ωση ασφαλι?σεως απο? τον Ο.Γ.Α. η? βεβαι?ωση απο? τον Ο.Γ.Α ο?τι ε?χουν καταβληθει? η? ρυθμιστει? οι ασφαλιστικε?ς εισφορε?ς.

γ) Για α?νεργους γονει?ς απαιτει?ται: Βεβαι?ωση ανεργι?ας απο? τον ΟΑΕΔ η? αντι?γραφο του δελτι?ου ανεργι?ας σε ισχυ?, που να ε?χει ο?μως εκδοθει? πριν την ημερομηνι?α ε?ναρξης υποβολη?ς αιτη?σεων εγγραφω?ν, με εξαι?ρεση την περι?πτωση του προ?σφατα απολυθε?ντος εργαζο?μενου ο?που προσκομι?ζεται αντι?γραφο της καταγγελι?ας της συ?μβασης εργασι?ας. Για α?νεργους γονει?ς που λαμβα?νουν η? ε?χουν λα?βει τακτικο? επι?δομα ανεργι?ας απο? τον Ο.Α.Ε.Δ κατα? τους τελευται?ους 24 μη?νες και παραμε?νουν α?νεργοι, απαιτει?ται αντι?γραφο της εγκριτικη?ς απο?φασης επιδο?τησης του Ο.Α.Ε.Δ.

δ) Για γονει?ς που συμμετε?χουν σε ενεργητικε?ς πολιτικε?ς απασχο?λησης η? σε α?λλα προγρα?μματα, απαιτει?ται αντι?γραφο Ιδιωτικου? Συμφωνητικου? Συνεργασι?ας η? αντι?γραφο εγκριτικη?ς απο?φασης υπαγωγη?ς καθω?ς και υπευ?θυνη δη?λωση εργοδο?τη για τη συνε?χιση παρακολου?θησης του προγρα?μματος. Εα?ν συμμετε?χουν σε προ?γραμμα συνεχιζο?μενης επαγγελματικη?ς κατα?ρτισης, απαιτει?ται βεβαι?ωση απο? πιστοποιημε?νο Κε?ντρο Επαγγελματικη?ς Κατα?ρτισης (Κ.Ε.Κ.) για τη συνε?χιση παρακολου?θησης του προγρα?μματος.

ε) Για γονει?ς με παιδι? Αμεα, με ποσοστο? αναπηρι?ας 35% και α?νω η? γονε?α Αμεα, με ποσοστο? αναπηρι?ας 50% και α?νω, απαιτει?ται βεβαι?ωση Υγειονομικη?ς Επιτροπη?ς.

στ) Για παιδια? με ειδικε?ς ανα?γκες, τα οποι?α μπορου?ν να ενταχθου?ν στο κοινο? πλαι?σιο λειτουργι?ας του Παιδικου? Σταθμου?, απαιτει?ται ιατρικη? γνωμα?τευση-ε?κθεση Ιατρου? κατα?λληλης ειδικο?τητας.

ζ) Για την εγγραφη? παιδιου? αλλοδαπω?ν γονε?ων στον Παιδικο? Σταθμο? απο? τρι?τες χω?ρες, εκτο?ς των προαναφερο?μενων δικαιολογητικω?ν, απαραι?τητη πρου?πο?θεση ει?ναι και η α?δεια διαμονη?ς σε ισχυ?. Σε περι?πτωση που ε?χει λη?ξει η α?δεια διαμονη?ς, απαιτει?ται βεβαι?ωση του αρμο?διου φορε?α ο?τι ε?χει κατατεθει? η σχετικη? αι?τηση ανανε?ωση?ς της.

η) Για παιδι? ορφανο? απαιτει?ται ληξιαρχικη? πρα?ξη του αποβιω?σαντος γονε?α, εα?ν αυτο? δεν αναφε?ρεται στο πιστοποιητικο? οικογενειακη?ς κατα?στασης.

θ) Για γονει?ς φοιτητε?ς η? σπουδαστε?ς απαιτει?ται βεβαι?ωση τελευται?ου εξαμη?νου σπουδω?ν απο? τη Γραμματει?α της Σχολη?ς.

ι) Για γονε?α που υπηρετει? τη στρατιωτικη? του θητει?α απαιτει?ται βεβαι?ωση απο? αρμο?δια στρατιωτικη? υπηρεσι?α.

ια) Για διαζευγμε?νους απαιτει?ται αντι?γραφο διαζευκτηρι?ου (εα?ν αυτο? δεν αναφε?ρεται στο πιστοποιητικο? οικογενειακη?ς κατα?στασης). Για γονει?ς σε δια?σταση απαιτει?ται αι?τηση διαζυγι?ου η? οποιοδη?ποτε αποδεικτικο? ε?γγραφο της δια?στασης, καθω?ς και δικαστικη? απο?φαση επιμε?λειας η? οποιοδη?ποτε αποδεικτικο? ε?γγραφο της επιμε?λειας, εα?ν οι γονει?ς ει?ναι διαζευγμε?νοι η? εν διαστα?σει.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ