Η Κομισιόν απειλεί την Ελλάδα με ευρωδικαστήριο για 4 υποθέσεις

Η ΕΕ στέλνει προειδοποιητική επιστολή για την ενεργειακή απόδοση, επιστολή αιτιολογημένης γνώμης για του οικότοπους και για την αεροπορική ασφάλεια, ενώ περατώνει την παράβαση για την ενυπόθηκη πίστη.
Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι ξεκινά τρεις επιπλέον και περατώνει μια διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας και συγκεκριμένα στέλνει προειδοποιητική επιστολή για την ενεργειακή απόδοση, επιστολή αιτιολογημένης γνώμης για του οικότοπους και για την αεροπορική ασφάλεια, ενώ περατώνει την παράβαση για την ενυπόθηκη πίστη.

Αναλυτικά η Κομισιόν αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, καλώντας την επίσημα να εγκρίνει και να κοινοποιήσει την επικαιροποιημένη της μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης για τα εμπορικά κτίρια και τις κατοικίες, όπως απαιτείται στην οδηγία για την ενεργειακή απόδοση (οδηγία 2012/27/ΕΕ).

Στην οδηγία ορίζεται ως προθεσμία για την κοινοποίηση της επικαιροποιημένης μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανακαίνισης η 30ή Απριλίου 2017.

Η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση θεσπίζει απαιτήσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας όσον αφορά τα κτίρια στα κράτη μέλη της ΕΕ.
 
Στις απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνεται η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης και η κατάρτιση εθνικών σχεδίων για την ανακαίνιση του συνολικού κτιριακού αποθέματος.

Οι μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανακαίνισης δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη σκοπεύουν να ενισχύσουν τις επενδύσεις για την ανακαίνιση κατοικιών και εμπορικών κτιρίων.

Η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Κομισιόν. Διαφορετικά, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει στο εν λόγω κράτος μέλος αιτιολογημένη γνώμη.

Επιπλέον η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου) για την προστασία των φυσικών οικοτόπων και των ειδών που περιλαμβάνονται στο δίκτυο «Natura 2000».

Τα κράτη-μέλη πρέπει να ορίζουν τους καταχωρισμένους στην ΕΕ τόπους κοινοτικής σημασίας ως ειδικές ζώνες διατήρησης.

Πρέπει επίσης να καθορίζουν τις προτεραιότητες, τους στόχους και τα αναγκαία μέτρα διατήρησης, με σκοπό τη διατήρηση ή την αποκατάσταση των υφιστάμενων ειδών και οικοτόπων σε ικανοποιητική κατάσταση.

Οι ενέργειες αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται εντός έξι ετών από την ένταξη των εν λόγω τόπων στον ενωσιακό κατάλογο ως τόπων κοινοτικής σημασίας.

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ορίσει επίσημα και τους 239 τόπους ως ειδικές ζώνες διατήρησης, δεν έχει καθορίσει ούτε τις προτεραιότητες και τους στόχους διατήρησης ούτε τα αναγκαία μέτρα διατήρησης για τους εν λόγω τόπους.

Στο πλαίσιο οριζόντιας δράσης επιβολής κατά αρκετών κρατών μελών, η Κομισιόν αποστέλλει στην Ελλάδα συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη.

Η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει.
 
Διαφορετικά, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Τέλος η Κομισιόν αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, επειδή δεν συμμορφώνεται με ορισμένους από τους κοινούς ευρωπαϊκούς κανόνες σχετικά με την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 300/2008 και κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 18/2010 της Κομισιόν].

Από την επιθεώρηση που πραγματοποίησε η Κομισιόν στην Ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προέκυψε ότι οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των προτύπων αεροπορικής ασφαλείας στην ελληνική επικράτεια δεν παρακολουθούνται τακτικά.

Η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Κομισιόν. Διαφορετικά, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει στο εν λόγω κράτος μέλος αιτιολογημένη γνώμη.

Επιπλέον η Κομισιόν εκφράζει την ικανοποίησή της για τη μεταφορά της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη (οδηγία 2014/17/ΕΕ) από τη Δανία, την Ελλάδα, την Κροατία, το Λουξεμβούργο, την Τσεχική Δημοκρατία και τη Φινλανδία.

Η οδηγία θα ωφελήσει τους καταναλωτές και αποσκοπεί στη δημιουργία αγοράς ενυπόθηκης πίστης σε επίπεδο ΕΕ με υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.