Μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου

Μπορεί να βιώνουμε πολέμους, αλλά δεν αναιρείται η χαρμόσυνη αγγελία της Γέννησης Του Ιησού, αναφέρει στο μήνυμά του ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
Μπορεί να βιώνουμε πολέμους, αλλά δεν αναιρείται η χαρμόσυνη αγγελία της Γέννησης Του Ιησού, αναφέρει στο μήνυμά του ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. "Χριστ?ς γενν?ται? δοξ?σατε. Χριστ?ς ?π? γ?ς? ?ψ?θητε." ?ς πανηγυρ?σωμεν χαρμοσ?νως τ?ν ?φατον Θεο? συγκατ?βασιν. Ο? ?γγελοι προηγο?νται ψ?λλοντες "δ?ξα ?ν ?ψ?στοις Θε? κα? ?π? γ?ς ε?ρ?νη, ?ν ?νθρ?ποις ε?δοκ?α".

?π? τ?ς γ?ς ?μως βλ?πομεν κα? βιο?μεν πολ?μους κα? ?πειλ?ς πολ?μων. Κα? ?μως δ?ν ?ναιρε?ται ?κ το?του ? χαρμ?συνος ? γ γ ε λ ? α. ? ε ? ρ ? ν η, πρ?γματι ?λθεν ?π? τ?ς γ?ς δι? τ?ς καταλλαγ?ς, ?ν τ? προσ?π? ?ησο? Χριστο?, το? Θεο? κα? τ?ν ?νθρ?πων. ?λλά, ?τυχ?ς, δ?ν κατηλλ?γημεν, παρ? τ? ?γιον θ?λημ? Του, ο? ?νθρωποι μεταξ? μας. Διακε?μεθα ?χθρικ?ς πρ?ς ?λλ?λους. Διακριν?μεθα δι? φανατισμο?ς ?ς πρ?ς τ?ς θρησκευτικ?ς κα? πολιτικ?ς μας πεποιθ?σεις, δι? πλεονεξ?αν ?ς πρ?ς τ?ν ?π?κτησιν τ?ν ?γαθ?ν, δι? ?πεκτατισμ?ν ?ς πρ?ς τ?ν ?σκησιν τ?ς πολιτικ?ς ?ξουσ?ας. Κα? ο?τω συγκρου?μεθα πρ?ς το?ς συνανθρ?πους μας.

? πεφωτισμ?νος α?τοκρ?τωρ τ?ν Ρωμα?ων ?γιος Κωνσταντ?νος ? Μέγας, δι? το? Διατ?γματος τ?ν Μεδιολ?νων, το? ?κδοθ?ντος ?ν ?τει 313 μετ? Χριστ?ν, ?θ?σπισε τ?ν ?λευθ?ραν ?σκησιν τ?ς χριστιανικ?ς π?στεως, παραλλ?λως κα? τ?ν ?λευθ?ραν ?σκησιν π?σης ?λλης θρησκε?ας. Δυστυχ?ς, μετά τ?ν π?ροδον, ?κτοτε, χιλ?ων ?πτακοσ?ων ?κριβ?ς ?τ?ν, ?ξακολουθο?ν ?σκο?μενοι κατ? τ?πους θρησκευτικο? διωγμο? κατ? χριστιαν?ν ? ?λλων χριστιανικ?ν μειονοτ?των.

Παραλλ?λως, ο? ο?κονομικο? ?νταγωνισμο? ?ντε?νονται παγκοσμ?ως κα? ? ?πιδ?ωξις το? προσκα?ρου κ?ρδους προωθε?ται ?ς κεφαλαι?δης σκοπ?ς. Α? θλιβερα? συν?πειαι τ?ς ?περσυγκεντρ?σεως το? πλο?του ε?ς χε?ρας ?λ?γων κα? τ?ς ο?κονομικ?ς ?ξαθλι?σεως μεγ?λων ?νθρωπ?νων μαζ?ν παραβλ?πονται. ? δυσαναλογ?α α?τη, ? ?πο?α χαρακτηρ?ζεται παγκοσμ?ως ?ς ο ? κ ο ν ο μ ι κ ? κ ρ ? σ ι ς, ε?ναι κατ? ο?σ?αν ?π?τοκος τ?ς ?θικ?ς      κρ?σεως. Ε?ς τ?ν ?θικ?ν τα?την κρ?σιν, ?τυχ?ς ? ?νθρωπ?της δ?ν δ?δει τ?ν πρ?πουσαν σημασ?αν. Πρ?ς δικαιολ?γησιν τ?ς στ?σε?ς της ?πικαλε?ται τ?ν ?λευθερ?αν τ?ν συναλλαγ?ν. ? ?λευθερ?α ?μως τ?ν συναλλαγ?ν δ?ν ?πιτρ?πει τ? ?γκλημα. Καί ?γκληματικ? συμπεριφορ? δ?ν ε?ναι μ?νον ? περιγραφομ?νη ε?ς το?ς ποινικο?ς κ?δικας. Ε?ναι κα? ?κε?νη ? ?πο?α, ?ν κα? δ?ν προβλέπεται ?π? τ?ν ?πιταγ?ν τ?ν ποινικ?ν ν?μων, ?φαρπ?ζει τ?ν πλο?τον τ?ν ?λλων δι? καταλλ?λων μεθοδε?σεων. ?φ? ?σον ? ν?μος δ?ν ?πιβ?λλεται, α? ?ντιδρ?σεις τ?ν θιγομ?νων πολιτ?ν ?κδηλο?νται πολλ?κις ?νεξελ?γκτως κα? προκαλο?ν διασ?λευσιν τ?ς κοινωνι-κ?ς ε?ρ?νης.

Παρακολουθο?ντες, λοιπ?ν, ?πό το? Ο?κουμενικο? ?μ?ν Πατριαρχε?ου, τ? "σημε?α τ?ν καιρ?ν", κατ? τ? ?πο?α "?κούονται" πανταχ?θεν κα? βιο?νται "π?λεμοι κα? ?καταστασ?αι" κα? ?γε?ρεται ?θνος ?π? ?θνος κα? βασιλε?α ?π? βασιλε?αν, σεισμο? τε μεγ?λοι κατ? τ?πους κα? λιμο? κα? λοιμο?, φ?βητρ? τε κα? σημε?α ?π? ο?ρανο? μεγ?λα παρουσιάζονται (πρβλ. Λουκ. κα΄, 10-12), βιο?ντες δ? ?μπραγμ?τως τ? Βασιλειαν?ν, ?τι "τ?ς ?γ?πης ?ξα?ρετα δ?ο τα?τα? τ? λυπε?σθαι μ?ν κα? ?γωνι?ν ?φ? ο?ς βλ?πτεται ? ?γαπ?μενος, χα?ρειν δ? κα? ?γων?ζεσθαι ?π?ρ τ?ς ?φελε?ας α?το??...? δ? μ? ο?τω συνδιατιθ?μενος φανερ?ς ?στι μ? ?γαπ?ν τ?ν ?δελφ?ν" (Μ. Βασιλε?ου, ?ροι κατ? ?πιτομ?ν, P.G. 31, 1200Α), κηρ?ττομεν ?π? τ?ς ?ερ?ς τα?της Καθ?δρας το? Κ?ντρου τ?ς ?ρθοδοξ?ας τ? ?π? θ?ραις ν?ον ?τος ?ς ? τ ο ς Π α ν α ν θ ρ ω π ? ν η ς ? λ λ η- λ ε γ γ ? η ς.

?λπ?ζομεν ?τι ο?τω θ? ε?αισθητοποι?σωμεν ?ρκετ?ς καρδ?ας τ?ν μελ?ν τ?ς ?νθρωπ?τητος ?π? το? προβλ?ματος τ?ς μεγ?λης κα? ?κτεταμ?νης πτωχείας κα? ?π? τ?ς ?ν?γκης λ?ψεως μ?τρων, πρ?ς ?νακο?φισιν τ?ν πειν?ντων κα? δυστυχο?ντων.

Ζητο?μεν, ?ς πνευματικ?ς ?κκλησιαστικ?ς ?γ?της, τ?ν σ?μπραξιν ?λων τ?ν καλ?ς θελ?σεως προσώπων κα? Κυβερν?σεων δι? τ?ν πραγματοπο?ησιν ?π? τ?ς γ?ς τ?ς το? Κυρ?ου ε ? ρ ? ν η ς. Τ?ς ε?ρ?νης, τ?ν ?πο?αν ?πηγγ?λθησαν ο? ?γγελοι κα? ?φερε τ? βρ?φος ?ησο?ς. ?πιθυμο?ντες τ?ν ?ληθ? ε?ρ?νην τα?την, τ?ν π?ντα νο?ν ?περ?χουσαν, ?φε?λομεν ν? τ?ν ?πιδι?κωμεν ?μπρ?κτως, μ? ?διαφορο?ντες διά τ?ς ?δυναμ?ας, πνευματικ?ς κα? ?λικ?ς, το? συνανθρ?που, ?π?ρ το? ?πο?ου Χριστ?ς κατ?λθεν ε?ς τ?ν κ?σμον.

? ?γ?πη κα? ? ε?ρ?νη ε?ναι γνωρ?σματα τ?ν Μαθητ?ν κα? ?ποστ?λων το? Κυρ?ου κα? παντ?ς Χριστιανο?. ?θεν, προτρεπ?μεθα ?αυτο?ς κα? ?λλ?λους, ?πως κατ? τ? ?Ε τ ο ς το?το τ?ς Π α ν α ν θ ρ ω π ? ν η ς ? λ λ η λ ε γ γ ? η ς καταβ?λλωμεν ?ς ?τομα κα? ?ς λαο?, συνειδητ?ς προσπαθε?ας δι? τ?ν ?μβλυνσιν τ?ν ?πανθρ?πων συνεπει?ν τ?ν μεγ?λων ?νισοτ?των κα? δι? τ?ν ?ναγν?ρισιν ?π? π?ντων το? δικαι?ματος τ?ν ?σθενεστ?ρων πρ?ς ?π?λαυσιν τ?ν ?παραιτ?των δι? τ?ν ζω?ν το? ?νθρ?που ?γαθ?ν.

Τοιουτοτρ?πως θ? ?δωμεν πραγματοποιουμ?νην ?ν τ? μ?τρ? το? ?νθρωπ?νως ?φικτο? κα? ?π? τ?ς γ?ς τ?ν ε?ρ?νην. Προσκυνο?ντες μεθ? ?π?σης τ?ς α?σθητ?ς κα? τ?ς νοητ?ς κτ?σεως τ?ν ?κ Παρθ?νου ?π? γ?ς ?νδημ?αν το? Υ?ο? καί Λόγου το? Θεο? κα? κλ?νοντες γ?νυ ?ν?πιον το? Βρ?φους ?Ιησο?ς, το? φωτισμο? καί σωτ?ρος μας, το? ?περασπιστο? τ?ς ζω?ς μας, διερωτ?μεθα ?ληθ?ς μετ? το? Ψαλμ?δο? τ?να φοβηθησ?μεθα ? ?π? τ?νος δειλι?σωμεν (πρβλ. Ψαλμ. 26) ο? χριστιανο?, ?φ? ?σον "?τ?χθη ?μ?ν σήμερον Σωτ?ρ" (πρβλ. Λουκ. β΄ 11), "? Κ?ριος τ?ν δυν?μεων κα? βασιλε?ς τ?ς δ?ξης" (πρβλ. Ψαλμ. 23);

Ε?χ?μεθα κα? προσευχ?μεθα ?κτεν?ς κα? ?λοκαρδ?ως ?πως τ? ?νατ?λλον ?τος 2013 καταστ? δι? π?ντας ?τος πανανθρωπ?νης ?λληλεγγ?ης, ?λευθερ?ας, καταλλαγ?ς, ε?δοκ?ας, ε?ρ?νης κα? ε?φροσ?νης κα? ?πως ? ?ν Σπηλα?? τεχθε?ς προαι?νιος Λ?γος το? Πατρ?ς, ? ?ν?σας το?ς ?γγ?λους κα? το?ς ?νθρ?πους ?ν ?ν? τ?γματι κα? ποι?σας ε?ρ?νην ?π? τ?ς γ?ς, χαρ?ζ? ε?ς πάντας ?πομον?ν, ?λπ?δα κα? δ?ναμιν κα? ε?λογ? τ?ν κ?σμον δι? τ?ν θε?ων δωρε?ν τ?ς ?γ?πης Α?το?. ?μ?ν.