Παραμονή στα βαρέα με 47 ευρώ το μήνα

Τη δυνατότητα εξαγοράς και τα ποσά που θα πρέπει να καταβάλλονται, με βάση το ν. 4075/12, προβλέπει απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργου Κουτρουμάνη.

Τη δυνατότητα εξαγοράς και τα ποσά που θα πρέπει να καταβάλλονται, με βάση το ν. 4075/12, προβλέπει απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργου Κουτρουμάνη.

Σύμφωνα με την απόφαση, «ασφαλισμένοι οι οποίοι μέχρι 31/12/2011 δεν είχαν συμπληρώσει 3.600 ημέρες ασφάλισης στα ΒΑΕ (παλαιοί ασφαλισμένοι) ή 3.375 ημέρες ασφάλισης στα ΒΑΕ (νέοι ασφαλισμένοι) για τους οποίους παύει η ασφάλισή τους με αυτό το καθεστώς (επομένως και η υποχρέωση καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών) έχουν τη δυνατότητα αναγνώρισης με εξαγορά του χρόνου πραγματικής απασχόλησης σε εργασίες ή επαγγέλματα, τα οποία εξαιρέθηκαν.

Η δυνατότητα αναγνώρισης και εξαγοράς παρέχεται μόνο σε όσους απασχοληθούν από 1/1/2012 έως 31/12/2015 σε εργασίες ή επαγγέλματα που εξαιρέθηκαν από τη νέα λίστα και οι οποίοι χρειάζονται έως και 1.200 ημέρες ασφάλισης μέχρι τις 31/12/2015 για τη συμπλήρωση των ελάχιστων χρονικών προϋποθέσεων, δηλαδή 3.600 ημερών ασφάλισης στα ΒΑΕ (εκ των οποίων 1.000 τα τελευταία 13 έτη πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης οι ασφαλισμένοι έως 31/12/92) ή για τη συμπλήρωση 3.375 ημερών ασφάλισης στα ΒΑΕ οι ασφαλισμένοι από 1/1/93 και μετά.

Η εξαγορά

Η εξαγορά χρόνου μπορεί να φτάσει έως τις 1.200 ημέρες ασφάλισης (4 χρόνια). Στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ γίνεται με την καταβολή, για κάθε μήνα αναγνώρισης, εισφοράς 3,60% και στα επικουρικά με εισφορά 2% επί του 25πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη στις 31/12/2011, δηλ. 33,57 ευρώ. Τα ποσά της εξαγοράς είναι για την κύρια ασφάλιση στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 30,2 ευρώ το μήνα (25 Χ 33,57 Χ 3.60% =30,2 ευρώ) και για το επικουρικό 16,87 ευρώ (25 Χ 33,57 Χ 2% = 16,87). Η εξόφληση γίνεται είτε εφάπαξ εντός τριμήνου με έκπτωση 15% είτε σε μηνιαίες δόσεις (ίσες με τον αριθμό των αναγνωριζόμενων μηνών και με παρακράτηση του ποσού κάθε δόσης από τη σύνταξη).