Εφησυχάζων ιεράρχης πλέον ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης

Στους εφησυχάζοντες ιεράρχες κατέταξε η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τον πλέον πρώην Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ειρηναίο, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της τακτικής συνεδρίασής της, σήμερα.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου αναφέρει τα εξής:

«Συνήλθεν, υπό την προεδρίαν της Α. Θ. Παναγιότητος, η Αγία και Ιερά Σύνοδος, εις την τακτικήν αυτής συνεδρίαν σήμερον, Πέμπτην, 2αν Δεκεμβρίου 2021.

Κατ' αυτήν, η Αγία και Ιερά Σύνοδος έλαβε γνώσιν, εκ των εν Κρήτη Ποιμεναρχών του Θρόνου, περί της εν γένει καταστάσεως του Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. Ειρηναίου, τον οποίον, φιλαδέλφως και εκ πολλής αγάπης και τιμής κινουμένη, κατατάσσει εν τοις εφ' εξής μεταξύ των εφησυχαζόντων Ιεραρχών, γνωριζόμενον πλέον ως Σεβ. Αρχιεπίσκοπον πρώην Κρήτης, κηρύσσουσα τον Θρόνον αυτού εν χηρεία.

Εξ άλλου, η Εκκλησία προέτρεψε την εν Κρήτη Ιεράν Επαρχιακήν Σύνοδον όπως, κατά τα, το γε νυν έχον, κρατούντα, χωρήση εις καταρτισμόν τριπροσώπου και υποβολήν αυτού τω Ιερώ Κέντρω προς εκλογήν εντεύθεν του νέου Αρχιεπισκόπου.

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος εκφράζει την στοργήν και την πλήρη ευαρέσκειαν αυτής προς τον πολιόν Ιεράρχην κ. Ειρηναίον, όστις ηνάλωσεν εαυτόν εις την διακονίαν των ιερών υποθέσεων της Εκκλησίας και του χριστωνύμου λαού του Θεού».

Σημείωση:

Σχολάζων ή Εφησυχάζων Αρχιερέας καλείται ο μητροπολίτης, ο οποίος παραιτείται οικειοθελώς, συνήθως λόγω προβλημάτων υγείας. Χαρακτηριστικό γνώρισμά του είναι ότι λαμβάνει το διακριτικό πρώην πριν τον τίτλο, που κατείχε προ της παραίτησής του, ώστε να μην συγχέεται με τον εκάστοτε νυν μητροπολίτη, που αναλαμβάνει την ποιμαντορία της πρώην μητρόπολής του. Εφ' όσον η υγεία του το επιτρέπει, ο σχολάζων αρχιερέας μπορεί να λάβει μέρος σε ιεροτελεστίες με την ιδιότητα του αρχιερέα, αλλά δεν μπορεί να ασκήσει διοικητικά καθήκοντα μητροπολίτη. Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Νόμου 590 περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος του έτους 1977, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος δύναται με τη σύμφωνη γνώμη του αποχωρούντα αρχιερέα να απονείμει σε αυτόν το ψιλό τίτλο πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής ή Μητρόπολης, καθιστώντας τον έτσι στην τάξη των Τιτουλάριων Επισκόπων ή Μητροπολιτών.