Quantcast

Ευρωπαϊκή σχολή «κατασκόπων» ιδρύεται στην Ελλάδα με απόφαση των 25 υπουργών Άμυνας

Το Συμβούλιο υπουργών Άμυνας, ενέκρινε τον επικαιροποιημένο κατάλογο έργων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της PESCO. Σύμφωνα με τον κατάλογο που δημοσιοποίησε το Συμβούλιο, προστίθενται 17 νέα έργα στα 17 έργα που είχαν συμφωνηθεί αρχικά στις 11 Δεκεμβρίου 2017 και εγκρίθηκαν επισήμως στις 6 Μαρτίου 2018.

Στους τομείς που καλύπτουν τα έργα περιλαμβάνονται η εκπαίδευση, η ανάπτυξη δυνατοτήτων και η επιχειρησιακή ετοιμότητα στην ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα, καθώς επίσης η κυβερνοάμυνα.

Ειδικότερα σε σχέση με την εκπαίδευση, εγκρίθηκε έργο το οποίο ανέλαβαν η Ελλάδα και η Κύπρος από κοινού για τη δημιουργία του "Joint EU Intelligence School" - JEIS (Κοινή Ευρωπαϊκή Σχολή Πληροφοριών). Η Σχολή, σε συνεργασία και με τα άλλα Κράτη Μέλη, το ΝΑΤΟ και τις Υπηρεσίες Πληροφοριών θα παρέχει σχετική εκπαίδευση στα στελέχη των Υπηρεσιών Πληροφοριών των Κ-Μ.

Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του η οποία συνίσταται σε πρότασή της για κανονισμό  στο πλαίσιο του προσεχούς ΠΔΠ με προτεινόμενο κονδύλιο ύψους 13 δισ. ευρώ. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας έχει ως στόχο να προωθήσει την καινοτομία και να επιτρέψει οικονομίες κλίμακας στην αμυντική έρευνα και στη φάση βιομηχανικής ανάπτυξης στηρίζοντας συνεργατικά έργα.

Στη μερική γενική του προσέγγιση, το Συμβούλιο συμφωνεί σε γενικές γραμμές με την πρόταση της Κομισιόν. Ειδικότερα, επιβεβαιώνει τους συνολικούς στόχους και τη δομή του Ταμείου, πράγμα που περιλαμβάνει και την πρόθεση να γίνουν επενδύσεις σε ανατρεπτικές τεχνολογίες. Ζητά κυρίως να διευκρινισθούν ορισμένες πτυχές όσον αφορά την επιλεξιμότητα φορέων και την κυριότητα των αποτελεσμάτων. Ζητά επίσης να διευκρινισθούν οι διαδικασίες και τα κριτήρια ανάθεσης και οι διατάξεις σχετικά με το μερίδιο των έμμεσων δαπανών που θα καλύπτει το Ταμείο. Αυτό το τελευταίο είναι σημαντικό στοιχείο για να καταστεί το Ταμείο ελκυστικότερο για τους παράγοντες του κλάδου. Το Συμβούλιο τονίζει περαιτέρω ότι θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και στις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην Ένωση.

Επιπλέον τα Κράτη Μέλη εξέδωσαν συμπεράσματα σχετικά με τη θέσπιση συμφώνου μη στρατιωτικής Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), στα οποία καθορίζονται οι στρατηγικές κατευθύνσεις για την ενίσχυση της μη στρατιωτικής ΚΠΑΑ, περιλαμβάνονται 22 πολιτικές δεσμεύσεις του Συμβουλίου και των κρατών μελών και θέτουν ως στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων της ΕΕ να αναπτύσσει μη στρατιωτικές αποστολές διαχείρισης κρίσεων. Οι στόχοι των αποστολών αυτών είναι η ενίσχυση της αστυνομίας, του κράτους δικαίου και της πολιτικής διοίκησης σε επισφαλείς και εμπόλεμες καταστάσεις. Η ενίσχυση της μη στρατιωτικής ΚΠΑΑ συμβάλλει στην ευρύτερη αντίδραση της ΕΕ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ασφαλείας.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, το Συμβούλιο και τα Κράτη Μέλη συμφωνούν για μεγαλύτερη συμμετοχή στις μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ. Επίσης, δεσμεύονται να βελτιώσουν την ικανότητα αντίδρασης της μη στρατιωτικής ΚΠΑΑ εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα δρομολόγησης νέας αποστολής έως και 200 ατόμων σε κάθε επιχειρησιακό τομέα εντός 30 ημερών από την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου, με όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό από τη Στρατηγική Αποθήκη και αξιοποιώντας την ικανότητα πολυεπίπεδης ανταπόκρισης.

Επιπλέον το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα για την ασφάλεια και την άμυνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής της ΕΕ, υπογράμμισε ότι με την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών αναγκών ασφάλειας της Ευρώπης, η ΕΕ θα ενισχύσει την ικανότητά της να ενεργεί ως πάροχος ασφάλειας και τη στρατηγική της αυτονομία και θα ενισχύσει την ικανότητά της να συνεργάζεται με τους εταίρους. Το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι αυτό θα συμβάλει αποφασιστικά στις συλλογικές προσπάθειες, επίσης στο πλαίσιο των διατλαντικών σχέσεων, και θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή συνεισφορά σε μια παγκόσμια τάξη βασισμένη σε κανόνες με τον ΟΗΕ στο επίκεντρό της.

Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο σημειώνει την πρόοδο στην ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας και παρέχει καθοδήγηση για περαιτέρω εργασίες. Οι τομείς που καλύπτονται περιλαμβάνουν:

Το Συμβούλιο επιπλέον στα συμπεράσματά του εκφράζει την ικανοποίησή του για τον θετικό αντίκτυπο του MPCC  (ικανότητα στρατιωτικού σχεδιασμού και διεξαγωγής) στην διοίκηση και τον έλεγχο των αποστολών στρατιωτικής εκπαίδευσης της ΕΕ (επί του παρόντος: EUTM Σομαλία, EUTM RCA, EUTM Mali). Το Συμβούλιο συμφωνεί να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο του ΜΣΙΠ με στόχο να είναι έτοιμη μέχρι το τέλος του 2020 να αναλάβει επίσης την ευθύνη για τον επιχειρησιακό προγραμματισμό και τη διεξαγωγή μιας εκτελεστικής στρατιωτικής επιχείρησης ΚΠΑΑ, η οποία περιορίζεται στο μέγεθος της μάχης της ΕΕ.

Το Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση δοκιμής και συμφωνεί να δρομολογήσει το CARD (ετήσια επισκόπηση για την άμυνα) ως μόνιμη δραστηριότητα. Η CARD είναι μια διαδικασία που στοχεύει στην καλύτερη επισκόπηση σε επίπεδο ΕΕ των αμυντικών δαπανών, των εθνικών επενδύσεων και των προσπαθειών στον τομέα της αμυντικής έρευνας. Αυτό προωθεί ενεργά την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.

Το Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι εξακολουθεί να διασφαλίζει τη συνοχή και την αμοιβαία ενίσχυση μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ. Χαιρετίζει τη δεύτερη κοινή δήλωση για τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ που υπεγράφη στις 10 Ιουλίου 2018 από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ.

Σημειώνει δε την πρόταση της Υπάτης Εκπροσώπου για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας με την υποστήριξη της Κομισιόν για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού για την ειρήνη με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να διατηρεί την ειρήνη, να αποτρέπει τις συγκρούσεις και να ενισχύει τη διεθνή ασφάλεια και καλεί τα αρμόδια προπαρασκευαστικά όργανα να συνεχίσουν τις εργασίες αυτές.

Τέλος το Συμβούλιο χαιρετίζει την υλοποίηση των προσπαθειών για τη βελτίωση της κινητικότητας του στρατιωτικού προσωπικού, του υλικού και του εξοπλισμού. Στόχος της στρατιωτικής κινητικότητας είναι να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια που παρεμποδίζουν την κυκλοφορία του στρατιωτικού εξοπλισμού και του προσωπικού σε ολόκληρη την ΕΕ και πέρα από αυτήν.