Η Κομισιόν εγκρίνει ελληνικές εγγυήσεις 30 εκατ. ευρώ για τη στήριξη ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στις κατασκευές

Η Κομισιόν ενέκρινε ένα ελληνικό πρόγραμμα ύψους 30 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα που έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα από το ξέσπασμα του κορωνοϊού. Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων. 

Στο πλαίσιο του συστήματος, η δημόσια υποστήριξη θα λάβει τη μορφή εγγυήσεων για δάνεια και άμεσες επιχορηγήσεις. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί από το «COVID-19 Business Guarantee HDB» - TMEDE Fund, ένα νέο Ταμείο της Ελληνικής Τράπεζας Ανάπτυξης (HDB), που ιδρύθηκε σε συνεργασία με το Ταμείο Μηχανικών και Εργαζομένων Δημοσίων Εργασιών (TMEDE). 

Το μέτρο θα εγγυηθεί εν μέρει τα επιλέξιμα δάνεια κεφαλαίου κίνησης που χορηγούνται από ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Επιπλέον, θα επιτρέψει την επιδότηση των ασφαλίστρων εγγύησης δανείου, με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων.

Η Κομισιόν διαπίστωσε ότι το σύστημα είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, όσον αφορά τις εγγυήσεις για δάνεια, (i) η ενίσχυση θα καλύπτει εγγυήσεις για λειτουργικά δάνεια με περιορισμένη διάρκεια και μέγεθος · ii) τα ετήσια επιτόκια των δανείων πληρούν τα ελάχιστα επίπεδα που προβλέπονται από το προσωρινό πλαίσιο · και (iii) το μέτρο περιορίζει τον κίνδυνο που αναλαμβάνει το κράτος στο 80% κατ 'ανώτατο όριο. Όσον αφορά τις άμεσες επιχορηγήσεις, η ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ ανά εταιρεία. Η στήριξη στο πλαίσιο του καθεστώτος θα χορηγηθεί το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2021. 

Η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και ανάλογο για την αποκατάσταση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) ΣΛΕΕ και οι όροι που καθορίζονται στο Προσωρινό Πλαίσιο. Σε αυτή τη βάση, η Κομισιόν ενέκρινε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.