Οι Υπουργοί Γεωργίας συμφώνησαν τη θέση του Συμβουλίου για το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

Οι 27 Υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ συμφώνησαν αργά χθες για στη διαπραγματευτική θέση του Συμβουλίου των Κρατών Μελλών για το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ (ΚΑΠ) μετά το 2020. 

Η θέση του Συμβουλίου είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων και εργασιών που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία δυόμισι χρόνια και υπό πέντε προεδρίες.

Συγκεκριμένα προτείνει ορισμένες ισχυρές δεσμεύσεις από τα κράτη μέλη για υψηλότερη περιβαλλοντική φιλοδοξία με μέσα όπως τα υποχρεωτικά οικολογικά συστήματα (καινοτομία σε σύγκριση με την τρέχουσα πολιτική) και ενισχυμένες προϋποθέσεις. Ταυτόχρονα, η συμφωνημένη θέση επιτρέπει στα κράτη μέλη να έχουν την απαραίτητη ευελιξία ως προς τον τρόπο επίτευξης περιβαλλοντικών στόχων. Για παράδειγμα, θα υπάρχει διετής πιλοτική φάση για οικολογικά συστήματα και τα κράτη μέλη θα απολάμβαναν ευελιξία σχετικά με τον τρόπο κατανομής κονδυλίων βάσει διαφορετικών πρακτικών.

Το Συμβούλιο έχει τώρα την πολιτική εντολή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν ο και το ΕΚ συμφωνήσει επίσης για την εσωτερική του θέση, με σκοπό την επίτευξη συνολικής συμφωνίας.

"Η σημερινή συμφωνία αποτελεί ορόσημο για την ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική. Τα κράτη μέλη επέδειξαν τη φιλοδοξία τους για υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα στη γεωργία και ταυτόχρονα υποστήριξαν την απαιτούμενη ευελιξία στη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των αγροτών. Η συμφωνία αυτή ικανοποιεί την επιθυμία μιας πιο πράσινης, δικαιότερης και απλούστερης ΚΑΠ ", δήλωσε σχετικά η Julia Klöckner, Ομοσπονδιακή Υπουργός Τροφίμων και Γεωργίας της Γερμανίας.

Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ προβλέπει ότι, ενώ θα δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη κατά τη διαμόρφωση κανόνων και τη χρηματοδότηση μέσω της ανάπτυξης εθνικών στρατηγικών σχεδίων, θα υποχρεωθούν να επιδείξουν υψηλότερη περιβαλλοντική φιλοδοξία σε σύγκριση με την τρέχουσα περίοδο. Το λεγόμενο "νέο μοντέλο παράδοσης" ευνοεί την απόδοση έναντι της συμμόρφωσης:  επιτρέπει στις χώρες να επιλέξουν τα καλύτερα εργαλεία και ενέργειες που έχουν στη διάθεσή τους (και επίσης λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες) να επιτύχουν τους συμφωνημένους στόχους και πρότυπα σε επίπεδο ΕΕ.

Σε γενικές γραμμές, βάσει της πρότασης, οι αγρότες θα λάβουν οικονομική υποστήριξη υπό τον όρο ότι θα υιοθετήσουν πρακτικές ευεργετικές για το κλίμα και το περιβάλλον, για να κάνουν την ΚΑΠ ακόμη πιο πράσινη από ό, τι πριν.

Οι αγρότες που ξεπερνούν τις βασικές απαιτήσεις περιβάλλοντος και κλίματος θα λάβουν πρόσθετη οικονομική υποστήριξη μέσω της εισαγωγής "οικολογικών σχεδίων". Αυτά τα νέα μέσα για την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος θα συνδέονται με έναν ειδικό προϋπολογισμό, ο οποίος αποτελεί μέρος του προϋπολογισμού για τις άμεσες πληρωμές. Μια αρχική πιλοτική φάση δύο ετών θα εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα αποφύγουν να χάσουν τα απαραίτητα κεφάλαια ενώ θα εξοικειωθούν με τα νέα μέσα. Τα ενδεικτικά παραδείγματα οικολογικών σχεδίων περιλαμβάνουν πρακτικές όπως η γεωργία ακριβείας, η αγροδασική και η βιολογική γεωργία, αλλά τα κράτη μέλη θα είναι ελεύθερα να σχεδιάσουν τα δικά τους μέσα βάσει των αναγκών τους.

Τέλος,  όλοι οι αγρότες θα δεσμευτούν σε υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα. Οι δε μικροκαλλιεργητές θα υπόκεινται σε πιο απλοποιημένους ελέγχους, μειώνοντας το διοικητικό φόρτο, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμβολή τους στους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους.