Νέα ευρωπαϊκή οδηγία για το αέριο, αυστηρότερα όρια για τις εκπομπές CΟ2

Την τελική πράξη τροποποίησης της οδηγίας για το φυσικό αέριο, με επέκταση των κανόνων της ΕΕ στους αγωγούς από και προς τρίτες χώρες, εξέδωσε σήμερα το Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ.  Οι κανόνες που διέπουν την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου της ΕΕ θα ισχύουν στο μέλλον και για τους αγωγούς αερίου από και προς τρίτες χώρες.

Επιπλέον το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα δέσμη νομοθετικών πράξεων σχετικά με τις εκπομπές CO2 από αυτοκίνητα, κοινούς κανόνες στην αγορά φυσικού αερίου, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, κανόνες για τις συμβάσεις πωλήσεων προϊόντων και ψηφιακού περιεχομένου στο διαδίκτυο και σε καταστήματα, και το πρόγραμμα Horizon, ως αποτέλεσμα των εντατικών διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τις πρόσφατες εβδομάδες, ενόψει της λήξης της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Αναλυτικά, το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα τύποις πράξη τροποποίησης της επονομαζόμενης οδηγίας για το φυσικό αέριο η οποία προορίζεται να καλύψει το νομικό κενό στο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ και να τονώσει τον ανταγωνισμό στην αγορά φυσικού αερίου. Πρόκειται για το τελευταίο στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας. "

Χαίρομαι ιδιαίτερα που εγκρίθηκε ο σημαντικός αυτός φάκελος. Καταβάλαμε μεγάλη προσπάθεια για να βρούμε μια συμβιβαστική λύση αποδεκτή από όλους και πιστεύω ότι έχουμε πλέον μια καλή λύση που θα εξασφαλίσει μια ισότιμη και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου", δήλωσε σχετικά ο Anton Anton, Υπουργός Ενέργειας της Ρουμανίας.

Επιπλέον, το Συμβούλιο ενέκρινε κανόνες για καθαρότερες οι οδικές μεταφορές με βάση αυστηρότερα πρότυπα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, με στόχο να πλησιάσει περισσότερο στην επίτευξη των κλιματικών της στόχων και θα εξασφαλίσει τη συμβολή της αυτοκινητοβιομηχανίας στις προσπάθειες να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Ο κανονισμός που εξέδωσε σήμερα το Συμβούλιο επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι από το 2030 τα νέα αυτοκίνητα και τα νέα ημιφορτηγά θα εκπέμπουν αντιστοίχως 37,5% και 31% λιγότερο CO2 κατά μέσον όρο σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2021. Από το 2025 έως το 2029, τόσο τα αυτοκίνητα όσο και τα ημιφορτηγά θα πρέπει να εκπέμπουν 15% λιγότερο CO2. Οι στόχοι αυτοί αφορούν τον συνολικό στόλο ολόκληρης της ΕΕ. Η προσπάθεια μείωσης των εκπομπών CO2 θα κατανεμηθεί μεταξύ των κατασκευαστών με βάση τη μέση μάζα του στόλου οχημάτων τους.

Ακολούθως το Συμβούλιο συμφώνησε σήμερα επί των βασικών μερών του σχεδίου απόφασης  για τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος που υλοποιεί το πρόγραμμα "Horizon Europe". Το πρόγραμμα καθορίζει τους επιχειρησιακούς στόχους και τους τύπους δραστηριοτήτων που προβλέπονται για για την περίοδο 2021-2027. Η απόφαση θεσπίζει διατάξεις σχετικά με:

- τις γενικές γραμμές ερευνητικών δραστηριοτήτων σε κάθε ομάδα του προγράμματος ·

- τους τομείς για ενδεχόμενες αποστολές και θεσμοθετημένες ευρωπαϊκές συμπράξεις·

- τη διαδικασία του πολυετούς στρατηγικού σχεδιασμού που θα εγκριθεί από την Koμισιόν με την έγκαιρη και ενεργό συμμετοχή των κρατών μελών·

- τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ)·

- προγράμματα εργασίας για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, τα οποία θα εγκριθούν από την Κομισιόν·

- τη διεύρυνση της συμμετοχής σε ερευνητικές δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται.

- την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

Από τη σημερινή συμφωνία εξαιρούνται τα οριζόντια και δημοσιονομικά ζητήματα που συζητούνται επί του παρόντος στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027. Αυτά τα ζητήματα, και ιδίως τα τελικά ποσά, θα εξαρτηθούν από τη συμφωνία που θα επιτευχθεί σχετικά με το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, μετά την πολιτική καθοδήγηση που θα δώσουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων.

Σε ό,τι αφορά την πνευματική ιδιοκτησία, το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα οδηγία, η οποία εκσυγχρονίζει το υφιστάμενο ενωσιακό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, ώστε να προλειάνει το έδαφος για μια πραγματική ψηφιακή ενιαία αγορά. Οι νέοι κανόνες εξασφαλίζουν επαρκή προστασία για τους δημιουργούς και τους καλλιτέχνες, ενώ ανοίγουν νέες δυνατότητες πρόσβασης και κοινής χρήσης του επιγραμμικού περιεχομένου που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η οδηγία επιλύει διάφορα θέματα, τα οποία μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες:

A) Προσαρμογή στο ψηφιακό και διασυνοριακό περιβάλλον των εξαιρέσεων/περιορισμών στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η οδηγία εισάγει υποχρεωτικές εξαιρέσεις στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για τους σκοπούς της εξόρυξης κειμένων και δεδομένων, των δραστηριοτήτων επιγραμμικής διδασκαλίας και της διατήρησης και επιγραμμικής διάδοσης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

B) Βελτίωση των πρακτικών αδειοδότησης ώστε να διασφαλιστεί ευρύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο της πνευματικής δημιουργίας

Η οδηγία προβλέπει εναρμονισμένους κανόνες που διευκολύνουν:

την εκμετάλλευση των έργων που έχουν πάψει να διατίθενται στο εμπόριο (έργα μη διαθέσιμα στο εμπόριο),

την έκδοση συλλογικών αδειών με δυνατότητα επέκτασης και

την εκκαθάριση δικαιωμάτων οπτικοακουστικών έργων σε πλατφόρμες διάθεσης βίντεο κατά παραγγελία.

Γ) Επίτευξη εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίαςΗ οδηγία θεσπίζει ένα νέο δικαίωμα για τους εκδότες Τύπου για την επιγραμμική χρήση των εκδόσεών τους. Οι δημιουργοί έργων που είναι ενσωματωμένα σε εκδόσεις Τύπου θα δικαιούνται ένα ποσοστό των εσόδων του εκδότη Τύπου που απορρέουν από αυτό το νέο δικαίωμα.

Όσον αφορά τις πλατφόρμες διαμοιρασμού διαδικτυακού περιεχομένου, οι οποίες βασίζονται στο μοντέλο αναφόρτωσης περιεχομένου από τους χρήστες, η οδηγία ξεκαθαρίζει το νομικό πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργούν. Αυτού του είδους οι πλατφόρμες θα πρέπει καταρχήν να λαμβάνουν άδεια για τα προστατευόμενα έργα πνευματικής ιδιοκτησίας που αναφορτώνουν οι χρήστες, εκτός αν τηρείται μια σειρά προϋποθέσεων που καθορίζονται στην οδηγία. Κατά συνέπεια, οι δικαιούχοι θα μπορούν να διαπραγματεύονται καλύτερα τους όρους εκμετάλλευσης των επιγραμμικών τους έργων και να αμείβονται για την επιγραμμική χρήση του περιεχομένου τους από τις εν λόγω πλατφόρμες.

Ταυτόχρονα, η οδηγία επιτρέπει στους χρήστες να παράγουν και να αναφορτώνουν ελεύθερα το περιεχόμενο, για τους σκοπούς της παράθεσης περιεχομένου, της κριτικής, του ελέγχου, της γελοιογραφίας, της παρωδίας ή της μίμησης. Για τον σκοπό αυτό, μετατρέπει τις εξαιρέσεις αυτές, οι οποίες επί του παρόντος είναι προαιρετικές για τα κράτη μέλη, σε υποχρεωτικές εξαιρέσεις για αυτόν τον συγκεκριμένο τύπο χρήσης.

Επίσης, η οδηγία κατοχυρώνει το δικαίωμα των δημιουργών και των ερμηνευτών σε κατάλληλη και αναλογική αμοιβή για την παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης ή τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων τους και εισάγει υποχρέωση διαφάνειας σχετικά με την εκμετάλλευση έργων για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια εκμετάλλευσης, καθώς και έναν μηχανισμό αναπροσαρμογής των αμοιβών συνοδευόμενο από ειδικό μηχανισμό εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Οι προγραμματιστές εξαιρούνται από τους ανωτέρω κανόνες.

Τέλος, το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα μια οδηγία η οποία θα διευκολύνει την αδειοδότηση υλικού που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχεται σε ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα, ώστε να διατίθενται σε ολόκληρη την ΕΕ, on lime με "simulcasting" και τη δυνατότητα προβολής ή ακρόασης ενός προγράμματος αργότερα από ό, τι κατά τη στιγμή της αρχικής εκπομπής (υπηρεσίες κάλυψης).

Οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί  τώρα πρέπει να εκκαθαρίσουν τα δικαιώματα των έργων και άλλων προστατευόμενων θεμάτων που περιέχονται στις εκπομπές τους για όλα τα σχετικά εδάφη. Η οδηγία θα διευκολύνει αυτή την εκκαθάριση δικαιωμάτων επιτρέποντας στους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς να εκκαθαρίσουν όλα τα σχετικά δικαιώματα στο κράτος μέλος της κύριας εγκατάστασής τους.

Η οδηγία καλύπτει όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα, τα τηλεοπτικά και ενημερωτικά προγράμματα καθώς και τα τηλεοπτικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται πλήρως από τις ίδιες τις παραγωγές των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών. Οι υφιστάμενες συμβάσεις παραμένουν ανεπηρέαστες για περίοδο τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος της οδηγίας.

Επιπλέον, η οδηγία διευκολύνει την εκκαθάριση των δικαιωμάτων όταν ένα ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό πρόγραμμα που μεταδίδεται σε ένα κράτος μέλος αναμεταδίδεται ταυτόχρονα, αναλλοίωτα και χωρίς διακοπή σε άλλο κράτος μέλος.

Καλύπτει αναμεταδόσεις που εκτελούνται μέσω καλωδιακών, δορυφορικών, ψηφιακών επίγειων, κλειστών κυκλωμάτων IP ή κινητών δικτύων. Καλύπτει επίσης τις αναμεταδόσεις που μεταφέρονται μέσω του ανοιχτού διαδικτύου, υπό τον όρο ότι πραγματοποιούνται σε ένα διαχειριζόμενο περιβάλλον, δηλ. υπόκεινται σε κάποιο είδος ψηφιακής αναγνώρισης.

Για τα είδη αναμεταδόσεων που καλύπτονται από την οδηγία, τα δικαιώματα επί έργων και άλλων αντικειμένων που περιέχονται στη μετάδοση θα πρέπει να εκκαθαρίζονται μέσω μιας συλλογικής εταιρείας διαχείρισης. Η εν λόγω συλλογική εταιρεία διαχείρισης δικαιούται επίσης να εκκαθαρίσει δικαιώματα που ανήκουν σε δικαιούχους που δεν έχουν μεταβιβάσει τα δικαιώματά τους σε αυτήν.