Οι ακροατές του RealFM ρωτούν για τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μεγάλα ζητήματα της εποχής και της καθημερινότητας
Tο MyRealEurope απαντά

Ευρωπαϊκή Ένωση: «Οικονομία της ευημερίας» με τον άνθρωπο στο επίκεντρο (audio)

Σύμφωνα με την επιτροπή περιβάλλοντος, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κινηθεί προς την οικοδόμηση μια βιώσιμης οικονομίας της ευημερίας, η οποία να βασίζεται στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και να θέτει τους ανθρώπους και τον πλανήτη στο επίκεντρο.

Το προτεινόμενο σχέδιο δράσης περιλαμβάνει τα εξής:

Η περιβαλλοντική ζημία πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και να επανορθώνεται στην πηγή βάσει της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει".

Προβλέπεται η διενέργεια ενδιάμεσης αξιολόγησης από την Επιτροπή τον Μάρτιο του 2024.

Οι τεχνολογίες των δεδομένων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής, διασφαλίζοντας διαφάνεια και δημόσια πρόσβαση στα δεδομένα.

Όλες οι άμεσες και έμμεσες επιδοτήσεις σε ορυκτά καύσιμα θα πρέπει να καταργηθούν μέχρι το 2025 και ενώ οι επιδοτήσεις που χρηματοδοτούν δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον θα πρέπει να καταργηθούν μέχρι το 2027.

Το νέο πρόγραμμα περιβαλλοντικής δράσης, το οποίο θα στηρίξει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, θα περιλαμβάνει έναν νέο μηχανισμό παρακολούθησης. Η Επιτροπή αναμένεται να προτείνει δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021.