Οι ακροατές του RealFM ρωτούν για τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μεγάλα ζητήματα της εποχής και της καθημερινότητας
Tο MyRealEurope απαντά

Ευρωπαϊκή Λευκή Βίβλος για την Τεχνητή Νοημοσύνη (audio)

Η τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς. Θα αλλάξει τη ζωή μας, καθώς θα βελτιώσει την υγειονομική περίθαλψη (π.χ. επιτρέποντας πιο ακριβείς διαγνώσεις, διευκολύνοντας την καλύτερη πρόληψη των ασθενειών), θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα της γεωργίας, θα συμβάλει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν, θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα των συστημάτων παραγωγής μέσω της προληπτικής συντήρησης, θα ενισχύσει την ασφάλεια των Ευρωπαίων και θα μας βοηθήσει με πολλούς άλλους τρόπους που μόλις τώρα αρχίζουμε σιγά σιγά να φανταζόμαστε.

Ταυτόχρονα, η τεχνητή νοημοσύνη (TN) συνεπάγεται ορισμένους δυνητικούς κινδύνους, όπως οι αδιαφανείς διαδικασίες λήψης αποφάσεων, οι έμφυλες ή άλλες διακρίσεις, η εισβολή στην προσωπική μας ζωή ή η χρήση της τεχνολογίας αυτής για εγκληματικούς σκοπούς.

Σκοπός της ευρωπαϊκής «Λευκής Βίβλου» είναι να σκιαγραφήσει τις επιλογές πολιτικής για την επίτευξη αυτών των στόχων. Στη Λευκή Βίβλο δεν εξετάζεται η ανάπτυξη και η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για στρατιωτικούς σκοπούς. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη, τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας, των κοινωνικών εταίρων, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των ερευνητών, να εκφράσουν τις απόψεις τους για τις επιλογές που παρουσιάζονται και να συμβάλει στη μελλοντική λήψη αποφάσεων από την Επιτροπή σε αυτόν τον τομέα.