Οι ακροατές του RealFM ρωτούν για τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μεγάλα ζητήματα της εποχής και της καθημερινότητας
Tο MyRealEurope απαντά

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Πρόταση για νόμιμη μετανάστευση εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες (audio)

Οι ευρωβουλευτές ζητούν καλύτερους διαύλους νόμιμης μετανάστευσης εργατικού δυναμικού για τη μείωση των παράτυπων αφίξεων και την κάλυψη των αναγκών της οικονομίας.

Οι ευρωβουλευτές της επιτροπής πολιτικών ελευθεριών ζητούν τη θέσπιση νέων κανόνων για τη νόμιμη μετανάστευση εργατικού δυναμικού που να ανταποκρίνεται στις δημογραφικές προκλήσεις της Ευρώπης και να συνδυάζει αποτελεσματικά τις δεξιότητες των μεταναστών με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η έκθεση που ψηφίστηκε ζητά, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής δεξαμενής ταλέντων, τη βελτίωση της κινητικότητας και νέες μεταναστευτικές οδούς.

Αν και η κοινωνική ένταξη των μεταναστών αποτελεί πρόκληση, πρέπει να θεωρηθεί ως ευκαιρία, αναφέρει η έκθεση. Σύμφωνα με έρευνα του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), το 77% των παράτυπων μεταναστών έχουν υποστεί διώξεις ή συγκρούσεις στη χώρα καταγωγής τους και ενδέχεται να αναγκάστηκαν να έρθουν παράτυπα στην Ευρώπη λόγω έλλειψης εναλλακτικών νόμιμων οδών.

Σε ψήφισμά του τον Μάιο του 2021, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δήλωσε ότι "η ενίσχυση των νόμιμων διαύλων μετανάστευσης θα μπορούσε να βοηθήσει στη μείωση της παράτυπης μετανάστευσης και της εργασιακής εκμετάλλευσης, στην ενίσχυση των ίσων ευκαιριών για όλους τους εργαζόμενους και στην παροχή νόμιμης οδού για όσους επιθυμούν να μεταναστεύσουν στην Ένωση".