Quantcast

Eκθεση σχετικά με την πρόοδο στην αντιμετώπιση κινδύνων ασφαλείας των δικτύων 5G παρουσίασε η Κομισιόν

Τα κράτη μέλη της ΕΕ, με την υποστήριξη της Κομισιόν και του ENISA, του οργανισμού της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια, δημοσίευσαν έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την εφαρμογή της κοινής εργαλειοθήκης της ΕΕ για την αξιολόγηση των προσδιορισθέντων κινδύνων και αναλογικά μέτρα μετριασμού για την αντιμετώπιση των κινδύνων για την ασφάλεια που σχετίζονται με την ανάπτυξη των δικτύων 5G, της πέμπτης γενιάς δικτύων κινητών επικοινωνιών.

Στην έκθεση επισημαίνεται ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν δρομολογήσει διαδικασία επανεξέτασης και ενίσχυσης των μέτρων ασφάλειας που ισχύουν για τα δίκτυα 5G.

Ο ομοσπονδιακός υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας,  Peter Altmaier, δήλωσε  σχετικά ότι "η ανάπτυξη δικτύων 5G θα προσφέρει εντελώς νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία. Λόγω της σημασίας των δικτύων 5G ως κεντρικής υποδομής ζωτικής σημασίας για τις μελλοντικές τεχνολογίες, είναι σημαντικό η ανάπτυξη των υποδομών 5G να προχωρήσει γρήγορα και με ασφάλεια —σε όλα τα κράτη μέλη. Η έκθεση σχετικά με την εργαλειοθήκη για τα δίκτυα 5G δείχνει ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο".

Ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών, Στέγασης και Εθνικών Θεμάτων, Horst Seehofer, συμπλήρωσε ότι "η ακεραιότητα των τηλεπικοινωνιακών δικτύων αποτελεί βασικό τμήμα της αρχιτεκτονικής ασφάλειας σε όλα τα κράτη μέλη. Η έκθεση προόδου σχετικά με την εργαλειοθήκη της ΕΕ για τα δίκτυα 5G καταδεικνύει ότι η κοινή προσέγγιση είναι ο σωστός τρόπος συγχρονισμού των εθνικών μέτρων, στο μέτρο του δυνατού".

Η διασφάλιση της ανθεκτικότητας των δικτύων 5G είναι ουσιώδης για την κοινωνία μας, δεδομένου ότι αυτή η τεχνολογία θα έχει αντίκτυπο όχι μόνο στις ψηφιακές επικοινωνίες, αλλά και σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, οι τραπεζικές συναλλαγές και η υγεία, καθώς και σε συστήματα βιομηχανικού ελέγχου, αναφέρουν Κομισιόν και Γερμανική Προεδρία.  Σημειώνουν δε ότι οι παράγοντες της αγοράς είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνοι για την ασφαλή ανάπτυξη των δικτύων 5G και τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εθνική ασφάλεια, ωστόσο, η συλλογική εργασία και η συντονισμένη εφαρμογή κατάλληλων μέτρων είναι θεμελιώδους σημασίας για να εξασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις και οι πολίτες της Ε μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως όλα τα οφέλη της νέας τεχνολογίας με ασφαλή τρόπο.

Με τη σημερινή εργαλειοθήκη, τα κράτη μέλη συμφώνησαν να ενισχύσουν τις απαιτήσεις στον τομέα της ασφάλειας μέσω πιθανής δέσμης συνιστώμενων μέτρων, και ειδικότερα να αξιολογούν τα προφίλ κινδύνου των προμηθευτών, να εφαρμόζουν σχετικούς περιορισμούς για τους προμηθευτές που θεωρούνται υψηλού κινδύνου (συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων αποκλεισμών για βασικά πάγια στοιχεία που θεωρούνται κρίσιμης σημασίας και ευαίσθητα όπως οι λειτουργίες του κεντρικού δικτύου), καθώς και να αναπτύξουν στρατηγικές για να εξασφαλίσουν τη διαφοροποίηση των πωλητών.

Βασικές πληροφορίες από την έκθεση σχετικά με την εργαλειοθήκη της ΕΕ για τα δίκτυα 5G

Ανάμεσα στα ευρήματα της έκθεσης περιλαμβάνονται τα εξής:

- Οι εξουσίες των εθνικών ρυθμιστικών αρχών για την κανονιστική ρύθμιση της ασφάλειας των δικτύων 5G έχουν ενισχυθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία ενίσχυσης στη μεγάλη πλειονότητα των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων εξουσιών ρύθμισης των προμηθειών εξοπλισμού και υπηρεσιών δικτύου από φορείς εκμετάλλευσης.

- Μέτρα που αποσκοπούν στον περιορισμό της συμμετοχής προμηθευτών με βάση το προφίλ κινδύνου τους εφαρμόζονται ήδη σε μερικά κράτη μέλη, ενώ σε πολλά άλλα η σχετική προετοιμασία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Η έκθεση καλεί και άλλα κράτη μέλη να προχωρήσουν περαιτέρω και να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία τους επόμενους μήνες. Όσον αφορά το ακριβές εύρος των εν λόγω περιορισμών, η έκθεση τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξετάζεται το δίκτυο στο σύνολό του και να λαμβάνονται υπόψη τόσο στοιχεία του κεντρικού δικτύου όσο και άλλα κρίσιμα και εξαιρετικά ευαίσθητα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών διαχείρισης και του δικτύου ραδιοπρόσβασης, καθώς και να επιβάλλονται περιορισμοί και σε άλλα βασικά πάγια στοιχεία, όπως καθορισμένες γεωγραφικές περιοχές, κυβερνητικές υπηρεσίες ή άλλες κρίσιμες οντότητες. Για τους φορείς εκμετάλλευσης που έχουν ήδη συνάψει σύμβαση με πωλητές υψηλού κινδύνου, θα πρέπει να ισχύσουν μεταβατικές περίοδοι.

- Οι απαιτήσεις ασφάλειας και ανθεκτικότητας δικτύου για φορείς εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών είναι υπό επανεξέταση στην πλειονότητα των κρατών μελών. Στην έκθεση τονίζεται ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι απαιτήσεις αυτές ενισχύονται, ότι ακολουθούν τις πλέον σύγχρονες και προηγμένες πρακτικές και ότι η εφαρμογή τους από τους φορείς εκμετάλλευσης ελέγχεται και επιβάλλεται αποτελεσματικά.

Από την άλλη πλευρά, ορισμένα μέτρα βρίσκονται σε λιγότερο προχωρημένο στάδιο εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα, στην έκθεση αναφέρεται ότι:

- Είναι επειγόντως αναγκαίο να σημειωθεί πρόοδος ως προς τον μετριασμό του κινδύνου εξάρτησης από προμηθευτές υψηλού κινδύνου, μεταξύ άλλων με σκοπό τη μείωση των εξαρτήσεων σε ενωσιακό επίπεδο. Η πρόοδος αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε ενδελεχή απογραφή της αλυσίδας εφοδιασμού των δικτύων και συνεπάγεται παρακολούθηση της εξέλιξης της κατάστασης.

- Έχουν διαπιστωθεί προκλήσεις όσον αφορά τον σχεδιασμό και την επιβολή κατάλληλων στρατηγικών πολλαπλών πωλητών για μεμονωμένους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων κινητών επικοινωνιών (MNO) ή σε εθνικό επίπεδο λόγω τεχνικών ή λειτουργικών δυσκολιών (π.χ. έλλειψη διαλειτουργικότητας, μέγεθος της χώρας).

- Όσον αφορά τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την άμεση καθιέρωση εθνικού μηχανισμού ελέγχου των ΑΞΕ σε 13 κράτη μέλη στα οποία δεν έχει ακόμη τεθεί σε εφαρμογή, μεταξύ άλλων ενόψει της προσέγγισης της εφαρμογής του πλαισίου ελέγχου των επενδύσεων στην ΕΕ από τον Οκτώβριο του 2020. Οι εν λόγω μηχανισμοί ελέγχου θα πρέπει να εφαρμόζονται σε επενδυτικές εξελίξεις που ενδεχομένως επηρεάζουν την αλυσίδα αξίας 5G, λαμβανομένων υπόψη των στόχων της εργαλειοθήκης.

Για τη συνέχεια, η έκθεση συνιστά επίσης στις αρχές των κρατών μελών:

- να ανταλλάσσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προκλήσεις, τις βέλτιστες πρακτικές και τις λύσεις για την εφαρμογή των μέτρων της εργαλειοθήκης·

- να συνεχίσουν την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρμογής της εργαλειοθήκης·

και να εξακολουθήσουν να συνεργάζονται με την Επιτροπή για την υλοποίηση δράσεων σε επίπεδο ΕΕ που απαριθμούνται στην εργαλειοθήκη, μεταξύ άλλων στον τομέα της τυποποίησης και της πιστοποίησης, των μέσων εμπορικής άμυνας και των κανόνων ανταγωνισμού για την αποφυγή στρεβλώσεων στην αγορά προμήθειας 5G. Επίσης, να επενδύουν σε ικανότητες της ΕΕ όσον αφορά τις τεχνολογίες 5G και μετά το 5G και να διασφαλίζουν ότι για έργα 5G που στηρίζονται με δημόσια χρηματοδότηση λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι για την κυβερνοασφάλεια.