Θετικά τα αποτελέσματα για την προστασία των δεδομένων στην ΕΕ τα τελευταία δύο χρόνια

Έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων (GDPR), η οποία δείχνει ότι το GDPR έχει επιτύχει τους περισσότερους από τους στόχους του, ιδίως προσφέροντας στους πολίτες ένα ισχυρό σύνολο εκτελεστών δικαιωμάτων και δημιουργώντας ένα νέο ευρωπαϊκό σύστημα διακυβέρνησης και επιβολής, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Κομισιόν και παρουσίασαν σήμερα η Αντιπρόεδρος Γιούροβα και ο Επίτροπος Ρέιντερς.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Κομισιόν, η εναρμόνιση σε θέματα GDPR μεταξύ των κρατών μελών αυξάνεται, "αν και υπάρχει ένα ορισμένο επίπεδο κατακερματισμού που πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς", ενώ παρομοίως συμμορφώνονται και οι επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας το GDPRR ως "ανταγωνιστικό πλεονέκτημα".
 
 
Αναλυτικά, η έκθεση της Κομισιόν καταγράφει ότι οι πολίτες γνωρίζουν τα δικαιώματά τους (όπως το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωση, διαγραφή, το δικαίωμα ένστασης και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων). Το 69% του πληθυσμού άνω των 16 ετών στην ΕΕ έχει ακούσει για τον GDP και το 71% των ατόμων που έχουν ακούσει για την εθνική τους αρχή προστασίας δεδομένων. Ωστόσο, τονίζει ότι "μπορούν να γίνουν περισσότερα για να βοηθήσουν τους πολίτες να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, ιδίως το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων".
 
Επιπλέον η έκθεση καταγράφει ότι οι κανόνες προστασίας δεδομένων είναι κατάλληλοι για την ψηφιακή εποχή και συμβάλλει επίσης στην προώθηση αξιόπιστης καινοτομίας, ιδίως μέσω μιας προσέγγισης και αρχών που βασίζονται στον κίνδυνο, όπως η προστασία δεδομένων από το σχεδιασμό και από προεπιλογή.
 
Η έκθεση αναφέρει ακόμη ότι οι αρχές προστασίας δεδομένων χρησιμοποιούν τις ισχυρότερες διορθωτικές τους εξουσίες. "Από προειδοποιήσεις και επιπλήξεις έως διοικητικά πρόστιμα, το GDPR παρέχει στις εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων τα κατάλληλα εργαλεία για την επιβολή των κανόνων. Ωστόσο, πρέπει να υποστηρίζονται επαρκώς με τους απαραίτητους ανθρώπινους, τεχνικούς και οικονομικούς πόρους". "Πολλά κράτη μέλη το κάνουν αυτό, με αξιοσημείωτες αυξήσεις στις πιστώσεις του προϋπολογισμού και του προσωπικού", αναφέρει. Συνολικά, σημειώθηκε αύξηση 42% του προσωπικού και 49% του προϋπολογισμού για όλες τις εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων που συγκεντρώθηκαν στην ΕΕ μεταξύ του 2016 και του 2019. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν έντονες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών.
 
Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι αρχές προστασίας δεδομένων συνεργάζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (EDPB), αλλά υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Το GDPR καθιέρωσε ένα καινοτόμο σύστημα διακυβέρνησης που έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει μια συνεπή και αποτελεσματική εφαρμογή του GDPR μέσω του ονομάζεται «one stop shop», το οποίο προβλέπει ότι μια εταιρεία που επεξεργάζεται διασυνοριακά δεδομένα έχει μόνο μία αρχή προστασίας δεδομένων ως συνομιλητή, δηλαδή την αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η κύρια εγκατάστασή του. Μεταξύ 25 Μαΐου 2018 και 31 Δεκεμβρίου 2019, 141 σχέδια αποφάσεων υποβλήθηκαν μέσω του «one-stop-shop», 79 από τα οποία κατέληξαν σε τελικό αποφάσεις. Ωστόσο, μπορούν να γίνουν περισσότερα, ειδικά σε ό,τι αφορά το χειρισμό διασυνοριακών υποθέσεων.
 
Σε ό,τι αφορά τις συμβουλές και οδηγίες από τις αρχές προστασίας δεδομένων: Το EDPB εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές που καλύπτουν βασικές πτυχές του κανονισμού και αναδυόμενα θέματα. Καταγράφεται ότι αρκετές αρχές προστασίας δεδομένων δημιούργησαν νέα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων γραμμών βοήθειας για ιδιώτες και επιχειρήσεις και εργαλειοθήκες για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
 
Επιπλέον, σύμφωνα  με τα ευρήματα της έκθεσης ενισχύεται και η διεθνής διάσταση του κανονισμού. "Η Ιαπωνία μοιράζεται με την ΕΕ τη μεγαλύτερη περιοχή ελεύθερων και ασφαλών ροών δεδομένων στον κόσμο".
 
Το EDPB εργάζεται για συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τη χρήση της πιστοποίησης και των κωδίκων δεοντολογίας για τη μεταφορά δεδομένων εκτός της ΕΕ, οι οποίοι πρέπει να οριστικοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν.
 
"Δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να παράσχει διευκρινίσεις σε απόφαση που θα εκδοθεί στις 16 Ιουλίου, η οποία θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για ορισμένα στοιχεία του προτύπου επάρκειας, η Κομισιόν θα υποβάλει ξεχωριστή έκθεση για τις υφιστάμενες αποφάσεις επάρκειας μετά την έκδοση της απόφασής του από το Δικαστήριο", αναφέρεται.
 
Τέλος, τα τελευταία δύο χρόνια, η Κομισιόν ενέτεινε τον διμερή, περιφερειακό και πολυμερή διάλογο, προωθώντας μια παγκόσμια κουλτούρα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και σύγκλισης μεταξύ διαφορετικών συστημάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων και έχει δεσμευτεί να συνεχίσει το έργο αυτό στο πλαίσιο της ευρύτερης εξωτερικής δράσης της, για παράδειγμα, στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης Αφρικής-ΕΕ και στην υποστήριξή της σε διεθνείς πρωτοβουλίες, ζητώντας την έγκριση του Συμβουλίου για την έναρξη διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνιών αμοιβαίας συνδρομής και συνεργασίας με τις σχετικές τρίτες χώρες.