Απολογισμός μέτρων για ενίσχυση της διαφάνειας στην νομοθέτηση επί Κομισιόν Γιούνκερ από τον Τίμμερμανς

Σε απολογισμό των μέτρων που ελήφθησαν κατά τη θητεία Γιούνκερ "με σκοπό την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ μέσω περισσότερο ανοικτής, διαφανούς και τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής" προοέβη σήμερα η Κομισιόν και ανακοίνωσε ο Πρώτος Αντιπρόεδρος Τίμμερμανς.

Σύμφωνα με το κείμενο της έκθεσης που δόθηκε στη δημοσιότητα προκύπτει ότι "οι προσπάθειες να τεθεί η βελτίωση της νομοθεσίας στο επίκεντρο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων ήταν επιτυχείς" και η Κομισιόν προτρέπει η επιτυχία αυτή "να παγιωθεί και να διατηρηθεί". Αναλυτικά η Κομισιόν σημειώνει ως τέτοια στοιχεία τα παρακάτω;

  • διεύρυνση της συμμετοχής στη διαδικασία χάραξης πολιτικής: Από το 2015, η Κομισιόν διοργάνωσε περισσότερες από 400 δημόσιες διαβουλεύσεις με τη συμμετοχή εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της διαβούλευσης σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα ελήφθησαν 4,6 εκατομμύρια απαντήσεις, ενώ στο πλαίσιο της διαβούλευσης σχετικά με την αξιολόγηση της οδηγίας για τα πτηνά και τους οικοτόπους ελήφθησαν πάνω από μισό εκατομμύριο απαντήσεις.
  • καλύτερα εργαλεία για καλύτερες πολιτικές: Οι εκτιμήσεις επιπτώσεων και οι αξιολογήσεις παρέχουν ισχυρή βάση για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων χωρίς όμως να την υποκαθιστούν. Συνολικά, διενεργήσαμε εκτίμηση επιπτώσεων στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων στις οποίες ήταν απαραίτητη. Στο 75 % των περιπτώσεων, η εκτίμηση βασίστηκε σε αξιολόγηση των όσων έχουν ήδη εφαρμοστεί —γεγονός που καταδεικνύει ότι η αρχή «πρώτα αξιολόγηση» εφαρμόζεται όλο και περισσότερο. Ταυτόχρονα, σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούνταν προσαρμογές και εξαιρέσεις από τις πρακτικές βελτίωσης της νομοθεσίας, όταν ήταν αναγκαίο να αντιμετωπιστούν επείγουσες πολιτικές ανάγκες, όπως κατά την κορύφωση της μεταναστευτικής κρίσης. Επιπλέον, η ποιότητα και τα χρονοδιαγράμματα των εργαλείων για τη βελτίωση της νομοθεσίας επιδέχονται περαιτέρω βελτιώσεις.
  • διαμόρφωση νομοθεσίας της ΕΕ κατάλληλης για τον σκοπό που εξυπηρετεί: Η Κομισιόν παρουσίασε περίπου 150 πρωτοβουλίες απλούστευσης με σκοπό τη μείωση του περιττού διοικητικού φόρτου και τη στήριξη των στόχων πολιτικής. Η Επιτροπή ανταποκρίθηκε επίσης σε 90 περίπου γνωμοδοτήσεις της νεοσυσταθείσας πλατφόρμας REFIT. Με την απλούστερη και λιγότερο επαχθή νομοθεσία βελτιώνεται η εφαρμογή, η συμμόρφωση και η επιβολή, ώστε να επιτυγχάνονται τελικά καλύτερα αποτελέσματα, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο, πρέπει να βελτιώσουμε την ανταλλαγή και την εμβάθυνση των πρακτικών μας.
  • η βελτίωση της νομοθεσίας αποτελεί κοινή προσπάθεια: Η έκδοση και η εφαρμογή υψηλής ποιότητας νομοθεσίας της ΕΕ, κατάλληλης για τον σκοπό που εξυπηρετεί και χωρίς περιττά επίπεδα πολυπλοκότητας, αποτελεί κοινή ευθύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Κομισιόν και των κρατών μελών. Η Κομισιόν μπορεί να διευκολύνει ορισμένες βελτιώσεις, αλλά δεν μπορεί να τις εξασφαλίσει πλήρως από μόνη της. Για παράδειγμα, οι δημόσιες διαβουλεύσεις μπορούν να προσεγγίσουν πολύ ευρύτερο κοινό, εάν συμμετέχουν και άλλοι φορείς σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, πρέπει να αναλύονται συστηματικότερα οι επιπτώσεις των τροπολογιών του Κοινοβουλίου και/ή του Συμβουλίου στις προτάσεις της Κομισιόν. Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν επίσης να υποβάλλουν εκθέσεις με μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τα εθνικά μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, ιδίως όταν τα μέτρα αυτά υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου (ο λεγόμενος «κανονιστικός υπερθεματισμός»).