Ρουμάνικη Προεδρία και ΕΚ συμφώνησαν για μεγαλύτερη διαφάνεια στην αξιολόγηση διατροφικών κινδύνων

Σε προσωρινή συμφωνία κατέληξε σήμερα η Ρουμάνικη Προεδρία με τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με νέο κανονισμό σχετικά με τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της εκτίμησης κινδύνων της ΕΕ στην τροφική αλυσίδα. Αυτή η προσωρινή συμφωνία πρέπει να επιβεβαιωθεί επίσημα από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Εκτός από τη μεγαλύτερη διαφάνεια των επιστημονικών μελετών που υποστηρίζουν τις αιτήσεις για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας, οι νέοι κανόνες θα παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου στη βιομηχανία τροφίμων και θα βελτιώσουν τη βιωσιμότητα της διακυβέρνησης και των επιστημονικών επιδόσεων της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων.

Η οδηγία θα έχει στόχο τη διασφάλιση περισσότερης διαφάνειας, καθώς οι πολίτες θα έχουν αυτόματη πρόσβαση σε όλες τις μελέτες και τις πληροφορίες που υποβάλλει η βιομηχανία στη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων. Θα υποβληθούν επίσης διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους και το ευρύ κοινό σχετικά με τις υποβληθείσες μελέτες. Ταυτόχρονα, η συμφωνία θα εγγυάται την εμπιστευτικότητα, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, καθορίζοντας το είδος των πληροφοριών που μπορεί να θεωρηθούν ότι είναι σημαντικά επιβλαβείς για τα εμπορικά συμφέροντα και συνεπώς δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν.

Ταυτόχρονα θα αυξηθεί η ανεξαρτησία των μελετών: η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων θα ενημερώνεται για όλες τις μελέτες που έχουν ανατεθεί για να εξασφαλιστεί ότι οι εταιρείες που υποβάλλουν αίτηση για την έγκριση θα υποβάλουν όλες τις σχετικές πληροφορίες και δεν θα αναστείλουν τις δυσμενείς μελέτες. Η Αρχή θα παρέχει επίσης γενικές συμβουλές στους αιτούντες, ιδίως στις ΜΜΕ, πριν από την υποβολή του φακέλου. Η Κομισιόν μπορεί να ζητήσει από την Αρχή να αναθέσει συμπληρωματικές μελέτες για λόγους επαλήθευσης και μπορεί να διεξάγει αποστολές διερεύνησης για την επαλήθευση της συμμόρφωσης των εργαστηρίων / μελετών με τα πρότυπα.

Τα κράτη μέλη, η κοινωνία των πολιτών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμετάσχουν στη διακυβέρνηση της Αρχής με τη δέουσα εκπροσώπηση στο διοικητικό της συμβούλιο. Τα κράτη μέλη θα ενισχύσουν την επιστημονική ικανότητα της Αρχής και θα συμμετάσχουν τους καλύτερους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες στο έργο της.

Τέλος θα εγκριθεί ένα γενικό σχέδιο για την κοινοποίηση των κινδύνων και θα εξασφαλιστεί μια συνεκτική στρατηγική επικοινωνίας κινδύνου σε όλη τη διαδικασία ανάλυσης κινδύνου, σε συνδυασμό με ανοιχτό διάλογο μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών.

"Οι Ευρωπαίοι πολίτες αξίζουν αξιόπιστους και διαφανείς κανόνες για την ασφάλεια των τροφίμων και πρέπει να έχουν πλήρη ενημέρωση και σαφήνεια όσον αφορά την εκτίμηση των δυνητικών κινδύνων των προϊόντων διατροφής. Με αυτή τη συμφωνία, ενισχύουμε περαιτέρω την εμπιστοσύνη μεταξύ των καταναλωτών, της ευρωπαϊκής βιομηχανίας γεωργικών τροφίμων και των θεσμών" δήλωσε σχετικά ο Petre Daea, Υπουργός Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ρουμανίας.