Quantcast

Χαρτογράφηση εργαζομένων σε ιδιωτικό τομέα

Την έναρξη απογραφής των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στις 16 Νοεμβρίου θα ανακοινώσει σήμερα ο Γιάννης Βρούτσης.
Την έναρξη απογραφής των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στις 16 Νοεμβρίου θα ανακοινώσει σήμερα ο υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης μέσω του πληροφοριακού συστήματος "Εργάνη", η οποία θα ολοκληρωθεί στις 15 Νοεμβρίου.

Παράλληλα, καθίσταται υποχρεωτική από την 1η Οκτωβρίου η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου (Ε8) από τις επιχειρήσεις, για την γνωστοποίηση της πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης.

Ειδικότερα, για το θέμα γνωστοποίησης υπερωριακής απασχόλησης, σε εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εστάλη προς όλες τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, αναφέρεται ότι οι επιχειρήσεις, απο την προηγούμενη Παρασκευή (6-9-2013) δύνανται προαιρετικά να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το έντυπο, μέσω της σχετικής φόρμας που υπάρχει στο Πληροφοριακπο Σύστημα Εργάνη, ενώ από την Τρίτη 01-10-2013 η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου (Ε8) καθίσταται υποχρεωτική. Κατά τη μεταβατική περίοδο (από 06-09-2013 έως 30-09-2013) οι Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ εξακολουθούν να παραλαμβάνουν τα έντυπα που κατατίθενται με προσέλευση και να τηρούν το σχετικό πρωτόκολλο, ενδείκνυται ωστόσο να ενημερώνουν τους εργοδότες για τη σχετική τους υποχρέωση.

Με την εγκύκλιο, ωστόσο, προβλέπεται η δυνατότητα και μετά από την 1η Οκτωβρίου, να παραλαμβάνουν οι υπηρεσίες το έντυπο Ε8 όταν κατατίθεται με προσέλευση από εργοδότες οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη» εξ' αιτίας του ιδίου του Πληροφοριακού Συστήματος.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται επίσης ότι, τόσο κατά τη μεταβατική περίοδο όσο και αφότου καταστεί υποχρεωτική, η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε8 δεν δύναται να πραγματοποιηθεί εφόσον έχει παρέλθει η προβλεπόμενη προθεσμία του πρώτου δεκαπενθημέρου του μήνα.

Και στην περίπτωση αυτή, όπως διευκρινίζεται, η γνωστοποίηση της υπερωριακής απασχόλησης πραγματοποιείται με προσέλευση και κατάθεση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ του σχετικού εντύπου, ενώ, στη συνέχεια, οι υπηρεσίες προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία για την περίπτωση εκπρόθεσμης κατάθεσης.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι και για το έντυπο Ε8 διορθώσεις δεν μπορούν να γίνουν με νέα ηλεκτρονική υποβολή. Για το σκοπό αυτό, σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης στοιχείων στο υποβληθέν έντυπο, ο εργοδότης εκτυπώνει το ηλεκτρονικά υποβληθέν έντυπο, συνοδεύοντάς το με:

α) γραπτή επιστολή με διευκρινίσεις ως προς την επιθυμητή διόρθωση και εφόσον είναι αναγκαίο,
β) συμπληρωμένο έντυπο με τα ορθά στοιχεία, και τα υποβάλλει με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία ΣΕΠΕ.
Εν τω μεταξύ, με την υπ' αριθ. 28153/126/28-08-2013 Απόφαση (ΦΕΚ Β΄2163/30.08.2013) του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας τροποποιείται και συμπληρώνεται η υπ' αριθ. 5072/6/25.02.2013 όμοια (ΦΕΚ Β΄449/25.02.2013) με την οποία επανακαθορίζονταν οι όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού

Απασχολήσεως Εργατικού
Ειδικότερα, θεσπίζεται η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη», για κάθε εργοδότη που απασχολεί εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Η διαδικασία αυτή είναι υποχρεωτική και αφορά τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα που απασχολούν προσωπικό με εξαρτημένης σχέση εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου ή αόριστου χρόνου.

Οκτώ έντυπα

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα οκτώ ηλεκτρονικά έντυπα που θα υποβάλλουν οι εργοδότες με τα στοιχεία των εργαζομένων, των συμβάσεων και των όρων εργασίας και αμοιβής τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα ηλεκτρονικά έντυπα αφορούν :
Αναγγελία πρόσληψης, αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση), δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου, γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης, σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/και εκ περιτροπής εργασίας και επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Μαζί με τα έντυπα θα υποβάλλονται στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, τα έγγραφα ατομικής σύμβασης μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας και οι επιχειρησιακές συμβάσεις με τις υπογραφές και των εργαζομένων.

Εξαιρέσεις

Με τη σχετική υπουργική απόφαση, προβλέπεται εξαίρεση ως προς την εφαρμογή των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεων περί εκπρόθεσμης ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων, σε ενδεχόμενο δυσλειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη» όπως προαναφέρεται και, επιπλέον, καθορίζονται οι ενδεδειγμένες ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιούνται από πλευράς Διοίκησης ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα, όταν λόγω τεχνικών προβλημάτων ή ανωτέρας βίας διαπιστώνεται δυσλειτουργία του ΠΣ «Εργάνη»», το ΣΕΠΕ και ο ΟΑΕΔ θα εκδίδουν οδηγίες προς τις περιφερειακές Υπηρεσίες, οι οποίες καθορίζουν, κατά περίπτωση, προθεσμίες υποβολής των εντύπων, με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία.

Άλλη ρύθμιση παρέχει στους Επιθεωρητές Εργασίας τη δυνατότητα πρόσβασης στα απαραίτητα στοιχεία του ΟΑΕΔ και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στα πλαίσια της διάγνωσης της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, της εφαρμογής του αρ. 19 του Ν. 4144/2013 και της διασταύρωσης στοιχείων που αφορούν την επιβολή των προστίμων - ποινών και κυρώσεων.

Παράλληλα , με άλλες διατάξεις προβλέπει τη συγκρότηση Κεντρικής ομάδας διαχείρισης του Πληροφοριακού Συστήματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, του ΣΕΠΕ, του ΟΑΕΔ και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ενώ συγκροτούνται στο ΣΕΠΕ και στον ΟΑΕΔ Επιχειρησιακές Ομάδες Υποστήριξης του Πληροφορτιακού Συστήματος «Εργάνη».

Στις εξαιρέσεις από την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή εντύπων περιλαμβάνεται η περίπτωση εργοδοτών που διαθέτουν ΑΜΟΕ (Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου) και προβλέπεται ότι για τους εν λόγω εργοδότες εξακολουθεί να ισχύει η διαδικασία κατάθεσης εντύπων με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία, μέχρι τον ηλεκτρονικό συγχρονισμό του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη».

Με την ανάπτυξη του σχεδίου ηλεκτρονικής χαρτογράφησης όλων των εργαζομένων της χώρας, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στοχεύει στον περιορισμό της εισφοροδιαφυγής που ξεπερνά σήμερα το 40%.

Μετά τη σημερινή παρουσίαση του συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής των εργαζομένων, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί και νέος τρόπος λειτουργίας του ΣΕΠΕ.

Με αιχμή ειδική ομάδα "ράμπο" -κλιμάκιο έμπειρων υπηρεσιακών έμπειρων υπαλλήλων από το υπουργείο, το ΣΕΠΕ, το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΔ-, θα παρακολουθεί τις μεταβολές στην αγορά εργασίας σε πραγματικό χρόνο μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων "Εργάνη" και "Άρτεμις" και θα προχωρεί σε στοχευμένους ελέγχους.